Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250528
Đang online: 381
[ Đăng ngày: 01/06/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 14/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v Thực hiện khảo sát thông tin phản hồi của Người dùng tin về sản phẩm Website Thư viện số

         Căn cứ biên bản ghi nhớ ký ngày 05/6/2015 giữa Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM với Công ty TNHH tài liệu trực tuyến ViNa về việc xây dựng, phát triển Thư viện số - http://buh.tailieu.vn đến nay việc khai thác dùng thử sản phẩm Website Thư viện số đã gần 2 năm, nay Thư viện tiến hành khảo sát để thu thập ý kiến phản hồi của người dùng tin với các nội dung như sau:

         - Nội dung khảo sát: Nhận thông tin phản hồi của Người dùng tin về hình thức, chất lượng, tiện ích của sản phẩm Website Thư viện số.

         - Thời gian khảo sát: Từ ngày 01/6/2017 đến hết ngày 15/6/2017

         - Phương thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến thông qua ứng dụng của google biểu mẫu bằng đường liên kết:

https://goo.gl/forms/mYPuDWy8DDEgH9Do1

         Bạn đọc truy cập vào đường liên kết để trả lời các câu hỏi trong biểu mẫu.

         Mục đích khảo sát: Để làm làm cơ sở phân tích, đánh giá và quyết định đầu tư hoặc không đầu tư sản phẩm Website Thư viện số trong thời gian tới.

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ);
- Toàn thể GV, CBCNV, HV, SV;
- Website TV;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC