Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250509
Đang online: 364
[ Đăng ngày: 18/08/2016 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 32/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO
Về hoạt động giới thiệu Thư viện Thủ Đức

        Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM kết hợp với Câu lạc bộ Học Thuật (IBC) thuộc Khoa Kinh tế Quốc tế tổ chức chương trình “Giới thiệu về Thư viện” tại cơ sở Thủ Đức.

         * Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia chương trình:

         - Thời gian : Từ 7h00 đến 11h00 ngày 27/8/2016 (thứ Bảy).

         - Địa điểm : Thư viện Thủ Đức.

         - Thành phần: + Toàn thể sinh viên Khóa 32.

                             + Ban Lãnh đạo và một số GV Khoa Khoa Kinh tế Quốc tế.

                             + Đại diện Ban lãnh đạo và chuyên viên Thư viện.

        * Nội dung chương trình:

        - Giới thiệu tổng quan về Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM; bao gồm: cơ sở vật chất, nội quy thư viện, cách thức khai thác hiệu quả nguồn CSDL, cơ sở dữ liệu online, tài nguyên số, hoạt động mượn trả, gia hạn sách trực tuyến và các chính sách của Thư viện.

         * PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

         1. Ông Vũ Tiến Đức – PGĐTV trình bày khái quát về cơ sở vật chất, nội quy Thư viện và các vấn đề khác có liên quan.

         2. Ông Lê Văn Toàn – Chuyên viên hướng dẫn cách thức khai thác hiệu quả nguồn CSDL, cơ sở dữ liệu online, tài nguyên số, hoạt động mượn trả và gia hạn sách trực tuyến của Thư viện, hỗ trợ máy tính giúp sinh viên tra cứu.

         3. Bà Đặng Thị Thu Vân & Trần Thị Lộc, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến chương trình giới thiệu Thư viện.

         Đây là hoạt động bổ ích giúp sinh viên hiểu các hoạt động Thư viện, qua đó, tạo sức lan tỏa trong sinh viên cũng như quảng bá về hình ảnh Thư viện Trường.

         Ban Giám đốc thông báo đến toàn thể CB, CNV Thư viện biết để cùng phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH - thầy Hà (để b/c);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Website TV;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC