Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525793
Đang online: 42
[ Đăng ngày: 30/06/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 19/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc trao đổi, chia sẻ tài liệu thư viện

         Căn cứ biên bản ghi nhớ về việc trao đổi, chia sẻ tài liệu Thư viện giữa Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM ký kết ngày 23 tháng 3 năm 2017.

         Căn cứ biên bản làm việc giữa Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế Luật ngày 14 tháng 6 năm 2017,

         Để Quý Giảng viên; NCS và Học viên nhận được nguồn tài liệu nội sinh, Tạp chí khoa học, các ẩn phẩm khác hiện có tại Thư viện Trường Đại học Kinh tế Luật TP.HCM, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thực hiện công tác trao đổi, chia sẻ tài liệu.

         Thư viện xin thông báo đến toàn thể Quý Giảng viên; NCS và Học viên Trường Đại học Ngân hàng nếu có nhu cầu mượn tài liệu thuộc Thư viện Trường Đại học Kinh tế Luật quản lý, xin vui lòng liên hệ:

         - Bà Lê Thị Thanh Kiều – Điện thoại: (08) 38.216.397 – DĐ: 0938.687.711

         Hoặc gửi yêu cầu vào hộp mail: thuvien@buh.edu.vn

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Trưởng, Phó các đơn vị (để biết);
- Các đơn vị (để biết);
- TV Đại học Kinh tế - Luật;
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để biết và t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC