Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.215.619
Đang online: 17
[ Đăng ngày: 03/03/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số 11/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại Thư viện

         Căn cứ Thư mời của Bí thư Đảng ủy, Q. Hiệu trưởng về việc tham dự chương trình mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3;

         Căn cứ Thông báo số 201/TB-ĐHNH-VP ngày 04/3/2019 của Văn phòng về việc Ban Giám hiệu làm việc với viên chức và người lao động khối quản lý, phục vụ ngày 09/3/2019,

         Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về thời gian tạm dừng phục vụ Bạn đọc, cụ thể như sau:

        * Thứ Sáu: Ngày 08/3/2019

                  - Từ 7 giờ 30 đến 14 giờ 30 (Thư viện cơ sở Thủ Đức).

                  - Từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30 (Thư viện cơ sở Quận 1).

         * Thứ Bảy: Ngày 09/3/2019, Thư viện tạm đóng cửa

         * Ghi chú: Ngày 11/3/2019, Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- Toàn thể GV,CB,VC (để biết);
- Toàn thể HV, SV (để biết);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC