Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
[ Đăng ngày: 18/06/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 26/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc truy cập, khai thác CSDL World Dissertation Library

         Nhằm hỗ trợ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của Bạn đọc trong thời gian giảng dạy, học tập trực tuyến; thực hiện nội dung trao đổi trong cuộc họp diễn ra ngày 09/6/2021 giữa Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Công ty IEG Việt Nam về việc cấp quyền truy cập và dùng thử các CSDL điện tử;

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo đến toàn thể GV, VC, NLĐ, nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên truy cập, khai thác CSDL luận văn, luận án World Dissertation Library – WDL với thông tin như sau:

         1. Địa chỉ truy cập: http://dissertation.newacademic.net/#/login

         2. Thông tin tài khoản, mật khẩu: 
- Tài khoản:  BanUnivfH
- Mật khẩu:  BankingUniv210617

         3. Giới hạn truy cập: Không giới hạn.

         4. Thời gian dùng thử: Từ ngày 16/6 đến hết ngày 20/8/2021.

         5. Hướng dẫn sử dụng: Ngày trên World Dissertation Library – WDL

         Trong quá trình khai thác nếu có thắc mắc, quý Bạn đọc vui lòng liên hệ:

               - Ông Phùng Duy Vũ – SĐT: 0902366802 – Email: vupd@buh.edu.vn

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ);
- Bạn đọc (để t/h);
- VC, NLĐ TV (để t/h);
- Portal BUH, Website TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Trần Vĩnh Nguyên

CÁC TIN KHÁC