Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
[ Đăng ngày: 16/06/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 25/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc truy cập, khai thác CSDL điện tử J-GATE

         Nhằm hỗ trợ, phục vụ tốt hơn nhu cầu của Bạn đọc trong thời gian giảng dạy, học tập trực tuyến, ngày 09/6/2021 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Công ty IEG Việt Nam đã có buổi làm việc liên quan đến việc cấp quyền truy cập và dùng thử các CSDL sách và tạp chí điện tử;

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể GV, VC, NLĐ, nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên truy cập, khai thác CSDL điện tử báo, tạp chí J-GATE với thông tin như sau:

         1. Địa chỉ truy cập: https://jgateplus.com/search/login/

         2. Thông tin tài khoản, mật khẩu: 
- Tài khoản:  buhuser
- Mật khẩu:  buhuser718151909

         3. Giới hạn truy cập: Không giới hạn.

         4. Thời gian dùng thử: Từ ngày 16/6 đến hết ngày 20/8/2021.

         5. Hướng dẫn sử dụng: Xem chi tiết file đính kèm.

         Trong quá trình khai thác nếu có thắc mắc, quý Bạn đọc vui lòng liên hệ:

               - Ông Phùng Duy Vũ – SĐT: 0902366802 – Email: vupd@buh.edu.vn

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ);
- Bạn đọc (để t/h);
- VC, NLĐ TV (để t/h);
- Website TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Trần Vĩnh Nguyên

CÁC TIN KHÁC