Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250523
Đang online: 378
[ Đăng ngày: 13/10/2016 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 41/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại Thư viện Thủ Đức

        

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện Thủ Đức như sau:

        1) Thời gian: Thứ Bảy, ngày 15/10/2016

         2) Lý do:
             - Nhân viên Thư viện tham gia công tác coi thi kỳ thi kiểm tra tiếng Anh đầu khóa năm học 2016 – 2017.
             - Chuẩn bị gian hàng cho Tuần lễ Hội sách Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM năm 2016.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (thầy Hà để b/c);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC