Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.301.322
Đang online: 46
[ Đăng ngày: 14/08/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện

         Thực hiện kế hoạch số 707/KH-ĐHNH ngày 30/7/2019 của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM về việc Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm học 2018-2019 và Thông báo số 13/TB-CĐCS ngày 08/8/2019 của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Ngân hàng Tp. HCM về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn bộ phận năm học 2018 - 2019 và triển khai phương hướng năm học 2019 - 2020.

        Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

         - Thời gian:

                + Từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 19/8/2019 (Buổi Chiều thứ Hai).

        - Lý do: Toàn thể nhân viên Thư viện tham dự các cuộc họp:

                + Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

                + Góp ý cho các dự thảo văn bản, văn kiện do Ban Giám hiệu và BCH Công đoàn Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM chuẩn bị;

                + Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019 và Phương hướng hoạt động năm học 2019-2020.

        - Ngày 20/8/2019 Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Bạn đọc (để biết và t/h);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC