Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525798
Đang online: 47
[ Đăng ngày: 02/10/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại Thư viện

        

         Thực hiện công văn số 03/KH-CĐCS của Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM và kế hoạch tổ chức đại hội của Công đoàn bộ phận Thư viện.

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

        - Thư viện cơ sở Quận 1 và Thủ Đức:

                               Buổi Chiều và buổi Tối - Thứ Năm, ngày 05/10/2017

        - Lý do: Toàn thể nhân viên Thư viện tham dự Đại hội Công đoàn Bộ phận.

        -  Thứ 6, ngày 06/10/2017 Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để biết);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để biết và t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC