Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.015.548
Đang online: 67
[ Đăng ngày: 22/10/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 50/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc cấp tài khoản Thư viện đối với Sinh viên các hệ ĐHCQ khóa 37,
ĐHCQ chất lượng cao khóa 9 và ĐHCQ quốc tế song bằng khóa 3

          Hiện nay, tài khoản thư viện đối với Sinh viên các hệ ĐHCQ khóa 37, ĐHCQ chất lượng cao khóa 9 và ĐHCQ quốc tế song bằng khóa 3 đã được cấp và kích hoạt. Vì vậy, Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo tới toàn thể sinh viên về việc đăng nhập để khai thác, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và tiện ích của Thư viện như sau:

          1) Tài khoản/ Mật khẩu: Được cấp mặc định là Mã số sinh viên (MSSV).

          2) Dịch vụ, tiện ích thông qua tài khoản thư viện:

              - Đăng nhập website Thư viện để truy cập, khai thác, sử dụng nguồn tài liệu điện tử nội sinh toàn văn: luận văn, luận án, khóa luận, công trình nghiên cứu khoa học; tạp chí chuyên ngành, các bộ đề thi và tiện ích tra cứu lịch sử mượn trả, gia hạn tài liệu online.

              - Được cấp thông tin tài khoản/mật khẩu để truy cập nguồn tài nguyên điện tử mà Thư viện đã mua quyền sử dụng hoặc được chia sẻ.

              - Mượn tài liệu: Chính sách cho mượn áp dụng theo các nhóm đối tượng.

              - Gửi yêu cầu Thư viện hỗ trợ thông tin, tài liệu.

          3) Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích của Thư viện, vui lòng xem chi tiết trên website Thư viện theo đường dẫn: http://library.buh.edu.vn

          4) Trong quá trình sử dụng Thư viện nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ:

          >> Trong giờ hành chính:

              - Địa chỉ: 56 Hoàng Diệu II, Phường Linh Chiểu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

              - Điện thoại: (028) 38971651

              - Email: thuvien@buh.edu.vn

          >> Ngoài giờ hành chính:

              Cô Lê Thị Hồng Tâm – SĐT: 0945.866.575

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- SV các hệ (để s/d);
- Portal đào tạo (thông báo);
- VC, NLĐ trong TV (để h/d);
- Lưu: Thư viện.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Lê Văn Toàn

CÁC TIN KHÁC