Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.513.779
Đang online: 32
[ Đăng ngày: 02/11/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện

         Thư viện tiến hành họp tổng kết các hoạt động diễn ra trong quý 3 và triển khai kế hoạch hoạt động quý 4 năm 2020. Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức, học viên và sinh viên về thời gian tạm ngưng phục vụ Bạn đọc, cụ thể như sau:

        Thời gian: Thứ tư, ngày 04/11/2020, từ 16h.

         Ghi chú:  Thứ năm, ngày 05/11/2020 Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Vũ Tiến Đức
CÁC TIN KHÁC