Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.214.379
Đang online: 55
[ Đăng ngày: 08/05/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc mở cửa phục vụ Bạn đọc

         Thực hiện Thông báo số 349/ĐHNH-VP ngày 29/4/2020 của Trường Đại học Ngân hang Tp.HCM về việc tổ chức học tập trung trở lại; Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo mở cửa phục vụ Bạn đọc lại bình thường từ ngày 11/5/2020 (thứ Hai) như sau:

1. Thời gian mở cửa phục vụ Bạn đọc:

  - Từ thứ Hai đến thứ Sáu:
       + Từ 7 giờ 30 đến 18 giờ 30 (thông tầm không nghỉ giữa giờ).

  - Thứ Bảy:
       + Từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30 (thông tầm không nghỉ giữa giờ).

         2. Toàn thể cán bộ, viên chức Thư viện và Bạn đọc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đã được ban hành của Trường, Thành phố và Chinh phủ.

          Trân trọng!

          * Ghi chúThư viện không tính phạt trễ hạn đối với Bạn đọc mượn sách trong thời gian nghỉ học tập trung theo thông báo của Trường tới hết ngày 31 tháng 5 năm 2020.

Nơi nhận:
- BGH (thầy Hà để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- CB, CNV trong TV (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: TV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

ĐÃ KÝ

Lê Văn Toàn

CÁC TIN KHÁC