Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
[ Đăng ngày: 31/05/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 24/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại Thư viện

         Thực hiện Công văn số 530/ĐHNH-VP ngày 30/5/2021 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc thực hiện giãn cách xã hội theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc nội dung cụ thể như sau:

         1. Tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện.

         2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 31/5/2021 đến khi có thông báo mới.

         3. Bạn đọc có nhu cầu sử dụng nguồn tài liệu điện tử, tài liệu số vui lòng liên hệ Thư viện:

              - SĐT: 028.39871651 – Email: thuvien@buh.edu.vn hoặc

               - Ông Lê Văn Toàn – SĐT: 0919194940 – Email: toanlv@buh.edu.vn

               - Ông Phùng Duy Vũ – SĐT: 0902366802 – Email: vupd@buh.edu.vn

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- VC, NLĐ TV (để t/h);
- Website TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)
Trần Vĩnh Nguyên
CÁC TIN KHÁC