Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525807
Đang online: 55
[ Đăng ngày: 08/09/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại Thư viện

        

         Căn cứ thông báo số 46/TB-ĐHNH-CNTT, ngày 06/9/2017 của Phòng Quản lý Công nghệ thông tin về việc bảo trì định kỳ hệ thống máy chủ và thiết bị mạng.

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

        - Thư viện cơ sở Quận 1 và Thủ Đức: Thứ bảy, ngày 09/9/2017

        - Lý do: Máy chủ và thiết bị mạng tạm ngưng kết nối, truy xuất dữ liệu Thư viện

        -  Thứ 2, ngày 11/9/2017 Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để biết);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để biết);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC