Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.301.328
Đang online: 48
[ Đăng ngày: 04/03/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số 11/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng sinh viên tình nguyện hỗ trợ hoạt động thư viện

         Được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu qua tờ trình số 05/TTr-ĐHNH-TV ngày 14/02/2019 trong việc tuyển dụng sinh viên Trường tình nguyện hỗ trợ hoạt động tại Thư viện. Sinh viên tình nguyện tham gia sẽ được cộng điểm công tác xã hội và được ưu tiên trong việc mượn sách. Thư viện thông báo đến toàn thể sinh viên trong Nhà trường về nội dung công việc, thời gian làm việc và các quyền lợi từ việc tham gia hỗ trợ hoạt động tại Thư viện như sau:

         1. Nội dung công việc: Hỗ trợ Bộ phận Lưu hành (Mượn/trả, sắp xếp sách và các hoạt động khác trong Thư viện).

         2. Thời gian làm việc: Sinh viên tự lựa chọn các ca làm việc phù hợp:

                  Ca 1: Từ 07h30 đến 11h30
                  Ca 2: Từ 11h30 đến 15h30
                  Ca 3: Từ 14h30 đến 18h30

         3. Địa điểm làm việc: Thư viện của Trường (Cơ sở Thủ Đức hoặc Quận 1).

         4. Quyền lợi khi tham gia:

                 - Sinh viên được cộng điểm phong trào, hoạt động đoàn thể (Phòng Công tác sinh viên sẽ xác nhận).
                  - Được ưu tiên mượn sách: 5 cuốn/1 lần mượn, thời gian mượn 30 ngày.

         5. Cách thức đăng ký và xét tuyển:

                  - Sinh viên tải Mẫu đăng ký đính kèm, điền đầy đủ thông tin và gửi cho Thư viện tại quầy thông tin.
                  - Thư viện sẽ thực hiện phỏng vấn trực tiếp đối với sinh viên đăng ký.

         6. Thời gian nhận đăng ký: Kể từ ngày thông báo.

         7. Thông tin liên hệ:

                  - Email: thuvien@buh.edu.vn Điện thoại: 028.38216397 - 028.38971651
                  - Ông Lê Văn Toàn Điện thoại: 0919.194.940

 

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các đơn vị (để phối hợp);
- Sinh viên (để t/h);
- CB, NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC