Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525810
Đang online: 58
[ Đăng ngày: 01/06/2016 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 22/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc dùng thử cơ sở dữ liệu học thuật GALE CENGALE LEARNING

          Qua buổi làm việc và trao đổi với đại diện nhà xuất bản Cengage Learning, Nhà xuất bản Cengage Learning đã cấp quyền truy cập dùng thử bộ 5 (năm) CSDL học thuật chuyên đề cho Thư viện Trường Đại học Ngân hàng bao gồm:

          1) Academic OneFile
          2) Gale Virtual Reference Library
          3) InfoTrac Newsstand
          4) Business Insights: Global
          5) The Financial Times Historical Archive, 1888-2010

          Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM xin thông báo đến toàn thể Giảng viên, CBCNV, học viên, sinh viên về việc khai thác CSDL điện tử này với các thông tin truy cập như sau:

          1) Địa chỉ truy cập: http://infotrac.galegroup.com/itweb/vnbuh

          2) Mật khẩu đăng nhập:
                  - Tự động đăng nhập khi truy cập trong mạng Trường
                  - Truy cập từ bên ngoài mật khẩu: thuviendhnh

          3) Thời hạn dùng thử: Đến hết ngày 30/6/2016

          Trong quá trình khai thác, Thư viện rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý Giảng viên, CBCNV, học viên, sinh viên về hình thức, chất lượng, tiện ích của CSDL điện tử này để làm cơ sở phân tích, đánh giá và trình Ban Giám hiệu xem xét trong việc quyết định đầu tư thông qua Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu (đính kèm hoặc download trên website Thư viện) và gửi về địa chỉ email: thuvien@buh.edu.vn.

          Trong quá trình sử dụng, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

          - Ông Lê Văn Toàn – ĐT: 0919194940 – Email: toanlv@buh.edu.vn

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ sử dụng);
- Toàn thể GV, CBCNV, HV, SV (để s/d);
- Ban Website Trường;
- Website TV;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC