Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250522
Đang online: 377
[ Đăng ngày: 19/09/2016 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 39/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc

        

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ như sau:

        1) Thời gian:
            Từ 7h30 đến 17h00,
(Sáng và chiều) thứ Năm, ngày 22/9/2016
            (Buổi tối Thư viện mở cửa phục vụ bình thường)

         2) Lý do:
             - Buổi sáng: Toàn thể nhân viên Thư viện tham dự Lễ khai giảng năm học mới.
             - Buổi chiều: Toàn thể nhân viên Thư viện tham gia họp với Ban Giám hiệu về tình hình hoạt động Thư viện.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (thầy Hà để b/c);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC