Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.338.703
Đang online: 54
[ Đăng ngày: 30/12/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 41/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện

         Thực hiện tổng kết, Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức, học viên và sinh viên về thời gian tạm ngưng phục vụ Bạn đọc, cụ thể như sau:

        Thời gian: Từ 13h00 - 18h30, ngày 05/01/2021 (Thứ Ba).

         Ghi chú:  Thứ Tư, ngày 06/01/2021. Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Vũ Tiến Đức
CÁC TIN KHÁC