Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250498
Đang online: 353
[ Đăng ngày: 13/11/2014 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 20/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO
(Về việc quy định mang tài liệu cá nhân vào Thư viện)

          Căn cứ Nội quy Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2014 tại mục III khoản 3 quy định Bạn đọc “Chỉ được mang vở, bút để ghi chép (khi cần thiết)”;

          Xét nhu cầu thực tế của giảng viên, sinh viên.

          Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo bổ sung một số nội dung liên quan đến việc Bạn đọc mang tài liệu cá nhân vào Thư viện như sau:

          - Được phép mang máy vi tính cá nhân, tài liệu photocopy dạng giấy rời, không đóng cuốn, số lượng ít.

          - Không mang tài liệu xuất bản, tài liệu photocopy đóng cuốn, tài liệu đóng sấp dày vào Thư viện.

          Để phục vụ Bạn đọc được tốt hơn, Thư viện kính đề nghị GV, CBCNV, học viên, sinh viên và những người dùng tin thực hiện đúng các quy định trên./.

         Trân trọng!


Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Dán bảng;
- Website TV;
- Lưu TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC