Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525832
Đang online: 80
[ Đăng ngày: 05/07/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 20/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

         - Thời gian: Buổi Chiềutối (13h00 đến 20h00), thứ Năm, ngày 06/7/2017.

         - Lý do: Toàn thể nhân viên Thư viện tham dự họp tổng kết tình hình hoạt động, bình xét thi đua, đánh giá – phân loại năm học 2016 - 2017 và 6 tháng đâu năm học 2017.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để biết và t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC