Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.301.371
Đang online: 46
[ Đăng ngày: 28/03/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số 18/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc khai thác Cơ sở dữ liệu điện tử Liên hợp Thư viện Việt Nam

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM đã chính thức tham gia Liên hợp Thư viện Việt Nam, cơ quan điều phối và chủ trì là Cục Thông tin KH&CN quốc gia. Mục đích hợp tác, chia sẻ, phát triển nguồn tin KH&CN trong nước và bổ sung các nguồn tin KH&CN quốc tế phục vụ nghiên cứu, giáo dục và đào tạo. Lợi ích tham gia Liên hợp Thư viện được truy cập khai thác, sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu điện tử bao gồm:

                - Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
                - KQNC - Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu.
                - Cơ sở dữ liệu Proquest Central.
                - Cơ sở dữ liệu Credo Reference.

        Thư viện Trường Đại học Ngân hàng thông báo đến toàn thể GV,CBCNV, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên để khai thác CSDL điện tử này với thông tin như sau:

        1) Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn

        2) Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 31/3/2020

        3) Hướng dẫn sử dụng: Xem chi tiết file đính kèm

                - Hướng dẫn truy cập và tra cứu CSDL liên hợp Thư viện.
                - Hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu ProQuest Central.

        Lưu ý: Đây là cơ sở dữ liệu cấp quyền truy cập thông qua địa chỉ IP, không phải đăng nhập khi truy cập từ các máy tính trong mạng nội bộ tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM. Trong quá trình sử dụng, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

                - Ông Lê Văn Toàn – ĐT: 0919194940 – Email: toanlv@buh.edu.vn

         Trân trọng.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ);
- Toàn thể GV, CBCNV, NCS, HV, SV (để s/d);
- Website TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC