Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.316.463
Đang online: 55
[ Đăng ngày: 06/07/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 30/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc dùng thử phần mềm kiểm tra đạo văn - Drillbit

         Thực hiện nội dung trao đổi trong cuộc họp diễn ra ngày 09/6/2021 giữa Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM và Công ty IEG Việt Nam; Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh thông báo triển khai dùng thử Phần mềm kiểm tra đạo văn - Drillbit với thông tin như sau:

         1) Giảng viên, học viên, sinh viên có nhu cầu được cấp tài khoản dùng thử vui lòng đăng ký theo biểu mẫu:

               https://forms.gle/v7VxJtfc56YkpijVA

         2) Thông tin tài khoản, mật khẩu:

               - Tài khoản và mật khẩu sẽ được gửi thông qua địa chỉ email đã đăng ký để kích hoạt.

               *Lưu ý: Chỉ sử dụng địa chỉ email có tên miền @buh.edu.vn để đăng ký.

         3) Thời hạn dùng thử: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/8/2021.

         4) Truy cập Drillbit theo địa chỉ: https://drillbitplagiarism.com

         5) Hướng dẫn sử dụng: https://youtu.be/_cxwRt0rxWM

         Trong quá trình sử dụng nếu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

               - Ông Lê Văn Toàn – SĐT: 0919.194.940 – Email: toanlv@buh.edu.vn

               - Ông Phùng Duy Vũ – SĐT: 0902.366.802 – Email: vupd@buh.edu.vn

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ);
- GV, HV, SV (để s/d);
- VC, NLĐ trong TV (để h/d);
- Website, fanpage TV;
- Lưu: Thư viện.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Lê Văn Toàn

CÁC TIN KHÁC