Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.338.644
Đang online: 52
[ Đăng ngày: 11/12/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc mở cửa phục vụ Bạn đọc lại bình thường

           Căn cứ Thông báo số 1408/TB-ĐHNH ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM về việc tổ chức đào tạo theo hình thức tập trung kể từ ngày 14/12/2020.

           Thư viện thông báo mở cửa phục vụ Bạn đọc lại bình thường theo Nội quy Thư viện kể từ ngày 14/12/2020.

           Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Lê Văn Toàn
Đính kèm:Thông báo 1408/TB-ĐHNH
CÁC TIN KHÁC