Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525863
Đang online: 110
[ Đăng ngày: 16/06/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 16/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ buổi tối và thứ bảy

         Căn cứ Thông báo số: 395/TB-ĐHNH-VP ngày 14/6/2017 của Văn phòng Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM về thời gian coi thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 tại Sóc Trăng, Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

         1. Thư viện cơ sở Quận 1:
            - Thời gian: Buổi tối
(17h00 đến 20h00) từ ngày 19/6/2017 đến 23/6/2017 và Thứ Bảy ngày 24/6/2017.

         2. Thư viện cơ sở Thủ Đức:
            - Tầng 2: Từ ngày 19/6/2017 đến 24/6/2017
            - Tầng trệt và Tầng 1: Buổi tối (17h00 đến 20h00) từ ngày 19/6/2017 đến 23/6/2017 và Thứ Bảy ngày 24/6/2017.

        Lý do: Nhân viên Thư viện tham gia công tác coi thi.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để biết và t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC