Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250510
Đang online: 365
[ Đăng ngày: 09/01/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 02/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc

        

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ như sau:

        1) Thời gian:
            Từ 7h30 đến 11h30,
(Buổi Sáng) thứ Tư, ngày 11/01/2017
            (Buổi chiều và tối Thư viện mở cửa phục vụ bình thường)

         2) Lý do:
             Toàn thể nhân viên Thư viện họp Tổng kết hoạt động năm 2016.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (thầy Hà để b/c);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC