Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.215.650
Đang online: 26
[ Đăng ngày: 19/03/2018 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số 12/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v Thực hiện khảo sát thông tin phản hồi của Người dùng tin về Cơ sở dữ liệu WorldBank eLibrary

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM đã mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu điện tử WorldBank eLibrary của Ngân hàng Thế giới và sẽ hết hạn ngày 30/4/2018. Để làm cơ sở phân tích, đánh giá và quyết định tiếp tục hoặc không tiếp tục đầu tư Cơ sở dữ liệu điện tử này trong thời gian tới, Thư viện tiến hành khảo sát để thu thập ý kiến phản hồi của Người dùng tin với các nội dung như sau:

         - Nội dung khảo sát: Nhận thông tin phản hồi của Người dùng tin về hình thức, chất lượng, tiện ích và ý kiến tiếp tục hoặc không tiếp tục đầu tư đối với CSDL điện tử WorldBank eLibrary.

         - Thời gian khảo sát: Từ ngày 20/3/2018 đến hết ngày 10/4/2018.

         - Hình thức khảo sát: Khảo sát trực tuyến thông qua ứng dụng của google biểu mẫu theo đường liên kết. Người dùng tin vui lòng truy cập vào đường liên kết để trả lời các câu hỏi trong biểu mẫu.

https://goo.gl/forms/JenIGC6N9LwM2UT33

         Thư viện xin cảm ơn sự hỗ trợ hợp tác từ Quý Thầy/Cô giáo; Cán bộ viên chức; Học viên và sinh viên.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ);
- GV, CBCNV, HV, SV (để hỗ trợ);
- Website TV;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC