Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.215.636
Đang online: 21
[ Đăng ngày: 17/01/2018 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số 05/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thời gian phục vụ Quý bạn đọc tại Thư viện

         Căn cứ tờ trình số 42/TTr-ĐHNH-TV ngày 25 tháng 12 năm 2017, về việc xin điều chỉnh thời gian phục vụ bạn đọc tại Thư viện đã được Ban Giám hiệu phê duyệt. Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về thời gian mở cửa phục vụ bạn đọc cụ thể như sau:

        - Từ thứ Hai đến thứ Sáu:

                       + Từ 7 giờ 30 đến 18 giờ 30 (thông tầm không nghỉ giữa giờ).

        - Thứ Bảy:

                      + Buổi sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

                      + Buổi chiều: 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

        - Thời gian bắt đầu áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- Toàn thể GV,CB,VC (để biết);
- Toàn thể HV, SV (để biết);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC