Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.449.058
Đang online: 74
[ Đăng ngày: 16/09/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện 

         Thực hiện thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ và kế hoạch hoạt động đơn vị, Thư viện thông báo đến toàn thể Giảng viên, Cán bộ, Viên chức, Học viên và Sinh viên về thời gian tạm ngưng phục vụ Bạn đọc, cụ thể như sau:

         1. Thời gian: Từ 15 giờ 30 đến 18 giờ 30, ngày 21/9/2020 (Thứ 2).

         2. Lý do: Họp toàn thể VC, NLĐ trong Thư viện về việc Góp ý dự thảo Quy chế làm việc giảng viên và triển khai một số nội dung hoạt.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- Toàn thể GV,CB,VC (để biết);
- Toàn thể HV, SV (để biết);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC