[ Đăng ngày: 06/05/2018 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tiếp tục khai thác Cơ sở dữ liệu điện tử WorldBank eLibrary

         Căn cứ tờ trình số 19/TTr-ĐHNH-TV ngày 17/4/2018 của Thư viện về việc đề nghị Ban Giám hiệu tiếp tục mua quyền truy cập CSDL điện tử WorldBank Elibrary phục vụ quý bạn đọc trong học tập và nghiên cứu khoa học;

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM xin thông báo đến toàn thể Giảng viên, CBCNV, học viên, sinh viên tiếp tục khai thác CSDL điện tử này với các thông tin như sau:

          1) Nội dung truy cập: Truy cập và sử dụng toàn bộ sách báo, tạp chí và văn bản dự thảo do Ngân hàng Thế giới phát hành từ năm 1990 (hơn 13,600 đầu tài liệu) có trên trang chủ WorldBank eLibrary bao quát hơn 28 chủ đề chính liên quan đến phát triển kinh tế xã hội như: tài chính, tăng trưởng kinh tế vi mô và vĩ mô, kinh tế và thương mại quốc tế, luật, thông tin và công nghệ truyền thông, xóa đói giảm nghèo, xung đột và phát triển, giáo dục,etc.

          2) Địa chỉ truy cập: http://elibrary.worldbank.org/

          3) Tài khoản/Mật khẩu: Đây là CSDL truy cập thông qua địa chỉ IP, không phải đăng nhập khi truy cập từ các máy tính trong mạng nội bộ tại Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, nếu có nhu cầu đăng nhập từ bên ngoài mạng Trường Tài khoản/Mật khẩu là: BUHLibRA/BUHLibRA0416

           Trong quá trình sử dụng, nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

          - Ông Lê Văn Toàn – ĐT: 0919194940 – Email: toanlv@buh.edu.vn

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để hỗ trợ quảng bá);
- Toàn thể GV, CBCNV (để s/d);
- Website Trường;
- Website TV;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC

Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC