Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.122.318
Đang online: 17
[ Đăng ngày: 19/03/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số 16/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện

         Căn cứ Thông báo số 236/TB-ĐHNH ngày 15/3/2019 của Ban Giám hiệu về việc thực hiện báo cáo sơ kết công tác đào tạo học kỳ I năm học 2018-2019;

        Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về thời gian tạm dừng phục vụ Bạn đọc, cụ thể như sau: :

        * Từ 9 giờ 00 đến 13 giờ 00 ngày 22/3/2019 (thứ Sáu).

         * Lý do: Họp toàn thể viên chức Thư viện.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- Toàn thể GV,CB,VC (để biết);
- Toàn thể HV, SV (để biết);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC