Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250493
Đang online: 348
[ Đăng ngày: 27/05/2015 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 17/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO
(Về việc thu nhận luận văn cao học)

          Căn cứ thông báo của Phòng Đào tạo Sau Đại học về việc thu nhận luận văn đối với học viên cao học các khóa, đợt đã bảo vệ luận văn, từ ngày 15/5/2015 đến ngày 27/5/2015.

          Thư viện Thông báo đến toàn thể nhân viên Thư viện và Học viên cao học về các thủ tục nhận luận văn của học viên cao học như sau:

         1. Thời gian nộp.

         - Sau 15 ngày, kể từ ngày học viên bảo vệ xong luận văn (và đã chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng).

         2. Học viên sẽ nộp cho Thư viện luận văn và đĩa CD cụ thể như sau:

         - 01 cuốn luận văn đóng bìa cứng màu xanh dương, chữ nhũ vàng, in một mặt trên giấy A4.

         Lưu ý: Trong cuốn luận văn đã chỉnh sửa, bao gồm:

                  - Báo cáo chỉnh sửa (theo mẫu);

                  - Quyết nghị của Hội đồng;

                  - Nhận xét của phản biện 1;

                  - Nhận xét của phản biện 2.

                  Tất cả 04 loại mẫu biểu trên đều được đóng trong cuốn luận văn.

         - 01 đĩa CD chứa nội dung của luận văn đã chỉnh sửa bằng PDF.

         Khi học viên đến TV nộp luận văn, đề nghị nhân viên Thư viện phải kiểm tra kỹ xem có đầy đủ những nội dung ở trên không. Nếu đã đầy đủ thì tiếp nhận và làm giấy chứng nhận cho học viên (theo mẫu 004) và đánh dấu vào danh sách.

         Ban Giám đốc đề nghị toàn thể học viên cao học, nhân viên TV phối hợp thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả.

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- BGH (Thầy Phát để b/c);
- Học viên cao học (để t/h);
- CB, CNV trong TV (để t/h);
- Website TV;
- Lưu TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC