Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.301.347
Đang online: 46
[ Đăng ngày: 20/06/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số: 30/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO
Về thời gian mở cửa phục vụ Bạn đọc trong tuần tham gia coi thi kỳ thi THPT Quốc gia, năm 2019

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến toàn thể Bạn đọc thời gian Thư viện mở cửa phục vụ Bạn đọc từ ngày 24/6/2019 đến ngày 29/6/2019 như sau:

        1. Từ ngày 24/6/2019 đến 28/6/2019 (thứ Hai đến thứ Sáu), mở cửa theo giờ hành chính:

                + Buổi sáng: Từ 07h30 đến 11h30
                + Buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00

        2. Thứ Bảy (29/6/2019) Thư viện đóng cửa.

        3. Ngày 01/7/2019, Thư viện mở cửa phục vụ lại bình thường.

         Trân trọng.

 

        

Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- GV,CBVC (để biết);
- NCS,HV,SV (để biết);
- CB, NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: Thư viện.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC