Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.215.593
Đang online: 25
[ Đăng ngày: 06/01/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện

        

         Thực hiện thông báo của Phòng Tổ chức Cán bộ về việc tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và đánh giá phân loại CBCNVC 6 tháng cuối năm và cả năm 2018.

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý Bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

        - Thời gian:

                          + Từ 14 giờ 00 đến 18 giờ 30 ngày 07/01/2019.

        - Lý do:

                      Toàn thể nhân viên Thư viện dự họp Tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và đánh giá phân loại CBCNVC 6 tháng cuối năm và cả năm 2018.

        -  Ngày 08/01/2019 Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Bạn đọc (để biết và t/h);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức
ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC