Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
Số người truy cập: 5.316.495
Đang online: 53
[ Đăng ngày: 12/08/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 34/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc truy cập, khai thác Cơ sở dữ liệu sách điện tử ELSEVIER

         Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam” thuộc khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý do Ngân hàng Thế giới tài trợ tiếp tục triển khai gói cơ sở dữ liệu sách điện tử cho các Trường thành viên. Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM là thành viên chính thức được kích hoạt truy cập vào Cơ sở dữ liệu sách điện tử của nhà xuất bản ELSEVIER.

         Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo đến toàn thể GV, VC, NLĐ, nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên về việc hỗ trợ truy cập, khai thác CSDL điện tử này với các thông tin như sau:

         1) Địa chỉ truy cập: https://www.sciencedirect.com/

         2) Phạm vi truy cập:

               Bao gồm 571 nhan đề sách điện tử trực tuyến chuyên ngành kinh tế được xuất bản từ năm 2017 trở về trước; toàn bộ sách được sở hữu, cấp quyền truy cập vĩnh viễn trên giao diện trực tuyến.

         3) Cách thức truy cập:

               - Cách 1: Cấp quyền truy cập thông qua địa chỉ IP tĩnh nên tự động đăng nhập khi khai thác từ các máy tính trong mạng nội bộ tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

               - Cách 2: Truy cập từ xa (NXB hỗ trợ trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19) thông qua việc đăng ký, kích hoạt tài khoản thực hiện dựa trên domain/ tên miền email của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM đã đăng ký với NXB như sau:

                     + Đối với Giảng viên, CBVC: @buh.edu.vn

                     + Đối với học viên, sinh viên: @st.buh.edu.vn

         4) Đính kèm

               - Giới thiệu CSDL sách điện tử Elsevier.

               - Hướng dẫn sử dụng CSDL sách điện tử Elsevier.

               - Hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản truy cập từ xa Elsevier.

               - Hướng dẫn kiểm tra truy cập CSDL sách điện tử Elsevier.

         Trong quá trình khai thác nếu có thắc mắc, quý Bạn đọc vui lòng liên hệ:

               - Ông Phùng Duy Vũ – SĐT: 0902366802 – Email: vupd@buh.edu.vn

               - Ông Hồ Lê Anh Tuấn – SĐT: 0907422522 – Email: tuanhla@buh.edu.vn

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (Báo cáo);
- Các đơn vị (hỗ trợ thông báo);
- Bạn đọc (để s/d);
- VC, NLĐ trong TV (để h/d);
- Portal BUH, Website TV;
- Lưu: TV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(ĐÃ KÝ)

Lê Văn Toàn

CÁC TIN KHÁC