Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250494
Đang online: 349
[ Đăng ngày: 20/05/2015 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 16/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO
(Về việc yêu cầu trả sách quá hạn đối với Độc giả có thế chân bằng tiền)

          Căn cứ Tờ trình ngày 16/3/2015 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh phê duyệt về việc phạt tiền đối với GV, CBCNV, học viên và sinh viên (bạn đọc) mượn sách quá thời hạn quy định.

          Căn cứ Thông báo số 06/TB-ĐHNH-TV ngày 19/3/2015 của Thư viện về việc phạt trễ hạn trả sách.

          Tính đến ngày 20/5/2015, theo thống kê của Bộ phận lưu hành (Quận 1 và Thủ Đức) các đối tượng độc giả là học viên, sinh viên mượn sách của Thư viện có thế chân bằng tiền, nhưng đã quá hạn trả sách trong thời gian dài, đến nay vẫn chưa thực hiện thủ tục trả sách cho Thư viện. (Danh sách đính kèm)

          Vì vậy, Thư viện Thông báo tới các đối tượng mượn sách nói trên nhanh chóng liên hệ với Thư viện để hoàn thành thủ tục trả sách trước ngày 20/6/2015.

          Sau ngày 20/6/2015, các trường hợp độc giả vẫn không hoàn thành thủ tục trả sách, Thư viện sẽ lập tờ trình đề nghị Ban Giám hiệu Nhà tường có hình thức xử lý thích hợp. Khi đó mọi thắc mắc, khiếu nại của độc giả sẽ không được giải quyết.

          Thư viện kính đề nghị Độc giả cùng phối hợp thực hiện đạt hiệu quả.

         Trân trọng!

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Độc giả (để t/h);
- CB, CNV trong TV (để t/h);
- Website Trường;
- Website TV;
- Lưu TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

*Download file đính kèm: Tại đây

CÁC TIN KHÁC