Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250496
Đang online: 351
[ Đăng ngày: 18/03/2015 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 06/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO
(Về việc phạt trễ hạn sách)

          Căn cứ Tờ trình ngày 16/3/2015 đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh phê duyệt về việc phạt tiền đối với GV, CBCNV, học viên và sinh viên (bạn đọc) mượn sách quá thời hạn quy định.

         Thư viện thông báo đến toàn thể GV, CBCNV, học viên và sinh viên thời gian và hình thức phạt trễ hạn mượn sách, cụ thể như sau:

         1) Thời gian áp dụng : Từ ngày 01/4/2015 (thứ Tư).

         2) Mức phạt trễ hạn : 5.000đ/cuốn/ngày.

         3) Hình thức phạt : Thư viện ghi nhận các trường hợp bạn đọc mượn sách trễ hạn. Sau đó thông báo đến Phòng Tài chính – Kế toán biết để thực hiện việc thu phí phạt trễ hạn.

         4) Quy trình nộp phạt : (File gửi đính kèm)

         Thư viện kính đề nghị toàn thể GV, CBCNV, học viên và sinh viên cùng phối hợp thực hiện đạt hiệu quả.

         Trân trọng.

         DOWNLAD tại đây: Danh sách Học viên, Sinh viên nợ sách quá hạn tính đến 3h30' ngày 19/03/2015

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- CB, CNV trong TV (để t/h);
- Toàn thể GV, CBCNV (phối hợp t/h);
- Lưu TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC