Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1250492
Đang online: 347
[ Đăng ngày: 20/11/2014 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 21/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO
(Về việc mượn tài liệu đối với Sinh viên hệ Cao đẳng khóa 28,
Đại học khóa 30 và Liên thông Đại học khóa 14)

          Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của sinh viên các khóa chưa có thẻ sinh viên, Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thông báo đến Sinh viên các hệ nói trên nếu có nhu cầu mượn tài liệu của Thư viện thì thực hiện theo các bước như sau:

          1) Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

          2) Đọc mã số sinh viên để Thư viện thực hiện các thủ tục mượn trả trên Phần mềm Quản lý Thư viện.

          Sau khi có thẻ Sinh viên, việc mượn trả tài liệu được thực hiện theo Nội quy thư viện.

         Trân trọng!


Nơi nhận:
- BGH (thầy Phát để b/c);
- CB, CNV trong TV (để t/h);
- Website TV;
- Lưu TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC