Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525811
Đang online: 59
[ Đăng ngày: 27/08/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


Số: 26/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Quý bạn đọc tại Thư viện

        

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ như sau:

         Thư viện cơ sở Quận 1 và Thủ Đức: Ngày 01/9/2017 (Thứ Sáu)

         Lý do:
         - Thực hiện công tác nghiệp vụ Thư viện sau mỗi năm hoạt động: Sắp xếp kho Sách, lọc sách lỗi, tiến hành gia cố các loại tài liệu, kiểm tra trình trạng nợ Sách của sinh viên, điều chỉnh một số tính năng trong hệ thống phần mềm Thư viện,… chuẩn bị cho năm học mới 2017 – 2018.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để biết);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để biết);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

PGĐ. PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC