Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.513.752
Đang online: 27
[ Đăng ngày: 26/10/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện

         Thực hiện kế hoạch tập huấn nghiệp vụ Thư viện cho toàn thể viên chức, người lao động Thư viện Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, viên chức, học viên và sinh viên về thời gian tạm ngưng phục vụ Bạn đọc, cụ thể như sau:

         Thời gian: Thứ ba, ngày 27/10/ 2020 từ 11h30 đến 18h30.

          Ghi chú: Thứ tư, ngày 28/10/2020 Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.

         Trân trọng!         

Nơi nhận:
- BGH (cô Dao để b/c);
- Bạn đọc (để t/h);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán cửa TV;
- Lưu: Thư viện.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Lê Văn Toàn
CÁC TIN KHÁC