Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website liên kết
[ Đăng ngày: 29/06/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN
Số: 29/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc hỗ trợ truy cập, khai thác từ xa
Cơ sở dữ liệu điện tử Emerald và Sage Journals

         Dự án xây dựng Thư viện điện tử dùng chung cho các cơ sở giáo dục Đại học Việt Nam thuộc dự án nâng cao chất lượng giáo dục Đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã chính thức đưa vào khai thác, sử dụng. Thư viện Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM thông báo đến toàn thể GV, VC, NLĐ, nhà nghiên cứu, học viên và sinh viên về việc hỗ trợ truy cập, khai thác từ xa CSDL điện tử Emerald và Sage Journals với các thông tin như sau:

         1) Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: Sage e-Journals

               - Địa chỉ truy cập: https://journals.sagepub.com

         2) Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-Journals

               - Địa chỉ truy cập: https://www.emerald.com/insight

         3) Cách thức truy cập: Không giới hạn.

               - Đăng ký thông tin cấp tài khoản: https://forms.gle/YzyvM5epwQK7Vq8a9

               - Tài khoản sẽ được tạo theo email của bạn đọc (Lưu ý: Chỉ sử dụng email với tên miền buh.edu.vn để đăng ký)

               - Bạn đọc tiến hành kiểm tra email để nhận thông báo đăng ký thành công và tự kích hoạt tài khoản qua email đã đăng ký

         4) Hướng dẫn sử dụng:

               - Kích hoạt tài khoản Sage e-Journals: Xem file đính kèm

               - Hướng dẫn chi tiết CSDL Sage e-Journals: Xem file đính kèm

               - Kích hoạt tài khoản Emerald e-Journals: Xem file đính kèm

               - Hướng dẫn chi tiết CSDL Emerald e-Journals: Xem file đính kèm

         Trong quá trình khai thác nếu có thắc mắc, quý Bạn đọc vui lòng liên hệ:

               - Ông Phùng Duy Vũ – SĐT: 0902366802 – Email: vupd@buh.edu.vn

               - Ông Hồ Lê Anh Tuấn – SĐT: 0907422522 – Email: tuanhla@buh.edu.vn

        Trân trọng.

Nơi nhận:
- BGH (Báo cáo);
- Các đơn vị (hỗ trợ thông báo);
- Bạn đọc (để s/d);
- VC, NLĐ trong TV (để h/d);
- Portal BUH, Website TV;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC

(ĐÃ KÝ)

Trần Vĩnh Nguyên

CÁC TIN KHÁC