Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 2.122.343
Đang online: 23
[ Đăng ngày: 11/04/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ Bạn đọc tại Thư viện

         Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên về việc tạm dừng phục vụ Bạn đọc, cụ thể như sau:

         1. Thời gian: 15 giờ 00 ngày 12/4/2019 (thứ Sáu).

         2. Lý do:

                - Họp toàn thể viên chức Thư viện.

                - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ Thư viện phục vụ cho công tác kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- Toàn thể GV,CB,VC (để biết);
- Toàn thể HV, SV (để biết);
- Toàn thể NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC