Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1525853
Đang online: 100
[ Đăng ngày: 05/01/2018 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH


THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc tại Thư viện

        

         Thực hiện thông báo của Văn phòng về việc tổ chức Lễ kỷ niệm công bố quyết định và trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

         Thực hiện thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ về việc triển khai đánh giá phân loại CBCNVC 6 tháng cuối năm và tổng hợp năm 2017.

         Thư viện thông báo đến toàn thể Quý bạn đọc thời gian tạm ngưng phục vụ cụ thể như sau:

        - Thời gian:

                          + Sáng thứ 4, ngày 10/01/2018.
                          + Sáng thứ 5, ngày 11/01/2018

        - Lý do:

                      + Sáng thứ 4, ngày 10/01/2018: Toàn thể nhân viên Thư viện tham dự họp phân loại CBCNVC 6 tháng cuối năm và tổng hợp năm 2017;

                      + Sáng thứ 5, ngày 11/01/2018: Toàn thể nhân viên Thư viện tham dự Lễ kỷ niệm công bố quyết định và trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

        -  Buổi Chiều/Tối Thư viện mở cửa phục vụ bình thường.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị (để biết);
- Các thành viên TV (để t/h);
- Bạn đọc (để biết và t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC