Phiếu góp ý/
Opinion sheet
Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quí bạn đọc
Website đối tác liên kết
Số người truy cập: 1643420
Đang online: 89
[ Đăng ngày: 15/05/2018 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
THƯ VIỆN

Số 23/TB-ĐHNH-TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi thời gian phục vụ Quý bạn đọc tại Thư viện

         Căn cứ vào nhu cầu, ý kiến góp ý của bạn đọc về việc xin điều chỉnh thời gian phục vụ tại Thư viện, Thư viện thông báo đến toàn thể giảng viên, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên về thời gian mở cửa phục vụ bạn đọc cụ thể như sau:

        - Từ thứ Hai đến thứ Sáu:

                       + Từ 7 giờ 30 đến 18 giờ 30 (thông tầm không nghỉ giữa giờ).

        - Thứ Bảy:

                       + Từ 7 giờ 30 đến 15 giờ 30 (thông tầm không nghỉ giữa giờ).

        - Thời gian bắt đầu áp dụng kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2018.

         Trân trọng.

        

Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- Bạn đọc (để biết);
- NV Thư viện (để t/h);
- Website TV;
- Dán bảng;
- Lưu: TV.

GIÁM ĐỐC
Vũ Tiến Đức

ĐÃ KÝ

CÁC TIN KHÁC