[ Đăng ngày: 27/06/2016 ]
#
Tên CSDL
Mô tả
Đường dẫn
1
CSDL Sách điện tử (tiếng Việt)
Gồm 413 nhan đề sách điện tử do Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM cung cấp.
Truy cập
2
CSDL Sách điện tử (tiếng Anh)
Quyền truy cập 38 tựa sách điện tử trong bộ sưu tập sách điện tử tham khảo Gale Virtual Reference Library của nhà xuất bản GALE Cengage Learning.
Truy cập
3
Cơ sở dữ liệu Thư viện pháp luật
Website cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý
Truy cập
4
Cơ sở dữ liệu Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học và Công nghệ:
Gồm các bộ sưu tập: Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam), KQNC - Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu (Các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp), Cơ sở dữ liệu Proquest Central (Gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn), Cơ sở dữ liệu Credo Reference (Truy cập hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 nhà xuất bản uy tín trên thế giới)... Truy cập
5
CSDL chia sẻ của Đại học Quốc gia Hà Nội
Gồm các CSDL:
1) Tài liệu toàn văn nội sinh của ĐHQGHN.
2) IG Publishing E-book.
3) MathSciNet Online Journal.
4) Springer - Ebook 2008,2009,2012,2013 và EJournal.
5) ScienceDirect
Truy cập
6
STINET - Mạng Liên kết Thông tin Khoa học và Công nghệ Tp.HCM
Gồm sách, bài trích tạp chí, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học, cơ sở dữ liệu chuyên gia của các Trường Đại học, Viện, Sở, Ban ngành trên địa bàn Tp.HCM do Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM chủ trì. Trong đó, Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM là thành viên tham gia đóng góp tài liệu chia sẻ trên hệ thống...

Truy cập

7
Tạp chí chuyên ngành KT-TC-NH (tiếng Việt)
Cơ sở dữ liệu toàn văn bài tạp chí về các lĩnh vực kinh tế, tài chính, tín dụng, ngân hàng nhăm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy của giảng viên, sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.
Truy cập
8
Luận văn - Luận án - Công trình NCKH
Tập hợp các Luận văn - Luận án - Công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước về Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng đang được lưu trữ tại Thư viện.
Truy cập
9
Sưu tập Thư viện số trên phần mềm Greenstone
Gồm các bộ sưu tập:
- Bộ sưu tập "Tài liệu hội thảo khoa học"
- Bộ sưu tập "Tiền Việt Nam qua các thời kỳ"
- Bộ sưu tập "Tiền của nhà sưu tập Nguyễn Anh Huy "
Truy cập
10
Thư viện học liệu mở Việt Nam
Tập hợp 22.173 tài liệu, 518 tuyển tập từ 8.069 tác giả, các tài liệu đều tuân thủ giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 trừ khi ghi chú rõ ngoại lệ. Cung cấp giáo trình tham khảo cho việc thực hiện đào tạo đại học theo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Truy cập
11
Tài nguyên giáo dục Việt Nam
Diễn đàn giáo dục là nơi tập hợp, thảo luận và trao đổi các quan điểm, ý kiến, thông tin, nguồn học liệu liên quan đến giáo dục và các lĩnh vực văn hóa - khoa học - xã hội.
Truy cập
12
Nội dung tài liệu mở liên thư viện
Gồm các cơ sở dữ liệu tài liệu truy cập mở liên thư viện
Truy cập
CÁC TIN KHÁC